BYGGREGLER

18 juni 2015

Styrelsen ser positivt på allt arbete i bostadsrätterna och vill skapa så stora möjligheter som möjligt att förändra och förädla respektive lägenhet så den passar för medlemmen. För att detta ska fungera på ett sätt så föreningen inte åsamkas kostnader eller inte följer gällande regler från myndigheter och försäkringsbolag måste ALLTID anmälan vid renovering eller ombyggnad göras till styrelsen som i sin tur ska godkänna detta. Våra stadgar och byggregler visar att vad gäller ytskiktet som målning, byte av luckor, slipning av golv, byte av innerdörrar (ej ytterdörr) etc. kan allt i lägenheten förändras. För sådana enkla åtgärder kan detta göras utan tillstånd från föreningen. I övrigt anmäls alltid renovering och ombyggnader till styrelsen för godkännande.

Rent generellt krävs bygglov eller bygganmälan vid yttre förändringar och i vissa fall även vid inre förändringar. Bygglov eller bygganmälan görs hos Stadsbyggnadskontoret vid kommunen. Om man är osäker på om det krävs bygglov eller bygganmälan så kontaktas kommunen. Det som föreningen har ansvar för är fasad, fönster, ytter- och eventuellt bärande innerväggar (dock ej ytskikt), lägenhetens ytterdörr, bygge av altan och altandäck, avloppsstammar, el till lägenheten, vatten till lägenheten, värme , ventilationssystem, öppen spis med rökgaskanal m.m. Nu nämnda saker som är föreningens ansvar får du själv inte utföra några åtgärder på utom normalt underhåll.