Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. 


Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har det yttersta ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. 
Reglerna är utformade utifrån föreningens stadgar, bostadsrättslagen, råd från vårt försäkringsbolag och ordningsföreskrifter i Nacka kommun. Som medlem i vår förening är var och en skyldig att följa dessa regler.

FÖR VEM GÄLLER REGLERNA

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

KLAGOMÅL PÅ GRANNAR

Tidvis dyker det upp synpunkter som rör grannars agerande. Har man synpunkter på vad grannarna gör eller inte gör, så försöker man i första hand lösa detta direkt med den granne som man har synpunkter på. Styrelsens uppgift är inte att komma med förmaningar till medlemmar. 

VAD HÄNDER OM TRIVSELREGLERNA INTE FÖLJS

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det därefter blir fråga om uppsägning. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

TRIVSELREGLER FÖR BRF BERGUDDEN ÖVRE

 1. Bostadsrättsinnehavaren skall vårda och aktsamt begagna såväl egen bostadsrätt som föreningens egendom i övrigt.
 2. Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens särskilda tillstånd företa avsevärd förändring i bostaden eller på föreningens mark.
  Styrelsens tillstånd krävs alltid vid renovering eller ombyggnad av speciellt känsliga utrymmen i bostadsrätterna såsom kök och/eller toalett och badrum.
 3. Hjälps åt att hålla ordning i våra soprum. Om soprummet närmast dig är fullt skall naturligtvis närmaste annat soputrymme användas i stället, för att undvika överfyllning.
 4. Grovsopor får under inga omständigheter lämnas i soprummen. Var och en ansvarar för att frakta dessa till närmaste kretsloppscentral och vi uppmanar till samarbete grannar emellan ifall transportmedel saknas.
 5. Trädgårdsavfall som inte förmultnar såsom exempelvis buskar, julgranar och grenar får inte kastas på komposten.
 6. Störande ljud får inte förekomma mellan klockan 22.00-07.00 under vardagar och mellan 22.00-09.00 under helger. Under alla tidpunkter och veckodagar skall största möjliga hänsyn till grannarna tas.
 7. Rökning får inte ske vid entrédörren till lägenheterna då detta kan medföra att tobaksrök sugs in genom luftintagen till grannars lägenheter. Matlagning som genererar matos samt rökning inomhus under köksfläkt bör endast ske med samtliga fönster och dörrar stängda för att undvika oönskad spridning av os och rök mellan lägenheterna.
 8. Tvättstugeutrymmen och bastu får inte användas efter 22.00. Tvättstugeutrymmen får ej användas av utomstående utan endast av boende i området.
 9. Bostadsrättinnehavare som äger eller disponerar motorfordon är skyldig att använda tilldelad parkeringsplats i eller ovanpå garaget.
 10. Andrahanduthyrning av parkeringsplats till utomstående personer kräver särskilt tillstånd av styrelsen och detta kan endast ges om den boende ej disponerar eget motorfordon.
 11. Fordon skall ej parkeras på gästplastser, gräsmattor eller på Berguddsvägen ovanför nedre vändplan. På Berguddsvägen ovanför nedre vändplan får parkering emellertid ske under max 20 minuter i samband med i- och urlastning. Detta gäller även när hantverkare anlitas - be dem att lasta ur verktyg o dyl och därefter parkera på gästparkeringen.
 12. Hundar och katter skall hållas under uppsikt och får inte förorena på föreningens områden. I övrigt hänvisar vi till Nacka kommuns regler och Miljöbalken.
 13. Vid användning av grill på uteplats skall extra hänsyn tas till grannarna.
 14. Trädfällning är inte tillåten. Hör av dig till styrelsen om du har problem eller synpunkter.