TRIVSELREGLER

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. 

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

GRANNARS AGERANDE

Tidvis dyker det upp synpunkter som rör grannars agerande. Styrelsen ser INTE som sin uppgift att komma med förmaningar till medlemmar. Om man har synpunkter om sina grannars agerande så försöker man i första hand lösa detta direkt med den granne som man har synpunkter på.

FÖR VEM GÄLLER REGLERNA

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahands -hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

VAD HÄNDER OM TRIVSELREGLERNA INTE FÖLJS

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. 

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

TRIVSELREGLER FÖR BRF BERGUDDEN ÖVRE

Dessa våra ordningsregler är till för alla boende, och gästande besökares, gemensamma
trevnad i BRF Bergudden Övres fastigheter och omgivningar.
Som medlem i vår förening är var och en skyldighet att följa dessa allmänna instruktioner och
förhållningsregler. Reglerna är utformade utifrån föreningens stadgar, bostadsrättslagen, råd
från vårt försäkringsbolag och ordningsföreskrifter i Nacka kommun.

 1. Bostadsrättsinnehavaren skall vårda och aktsamt begagna såväl egen bostadsrätt som
  föreningens egendom i övrigt.
 2. a) Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens särskilda tillstånd företa avsevärd
  förändring i bostaden eller på föreningens mark.
  b) Förändringar gäller även renovering eller ombyggnad av speciellt känsliga utrymmen i
  bostadsrätterna såsom dusch eller badrum.
 3. Vid användning av föreningens soputrymmen skall soppåsarna vara väl tillslutna. Sopor av
  karaktären grovsopor får absolut inte kastas i soprummen. Om soprummet närmast dig är fullt
  skall naturligtvis närmaste annat soputrymme användas i stället, för att undvika överfyllning.
 4. Grovsopor får under inga omständigheter lämnas i soprummen. Var och en ansvarar för att
  frakta dessa till närmaste sopstation och vi uppmanar till samarbete grannar emellan ifall
  transportmedel saknas.
 5. Trädgårdsavfall som inte förmultnar såsom exempelvis buskar, julgranar och grenar får inte
  kastas på komposten.
 6. Störande ljud får inte förekomma mellan klockan 22.00-07.00 under vardagar och mellan
  22.00-09.00 under helger. Under alla tidpunkter och veckodagar skall största möjliga hänsyn
  till grannarna tas.
 7. Rökning får inte ske vid entrédörren till lägenheterna då detta kan medföra att tobaksrök
  sugs in genom luftintagen till grannars lägenheter. Matlagning som genererar matos samt
  rökning inomhus under köksfläkt bör endast ske med samtliga fönster och dörrar stängda för
  att undvika oönskad spridning av os och rök mellan lägenheterna.
 8. Tvättstugeutrymmen och bastu får inte användas efter 22.00. Tvättstugeutrymmen får ej
  användas av utomstående utan endast av boende i området.
 9. Bostadsrättinnehavare som äger eller disponerar motorfordon är skyldig att använda
  tilldelad parkeringsplats i eller ovanpå garaget.
 10. Andrahanduthyrning av parkeringsplats till utomstående personer kräver särskilt tillstånd
  av styrelsen och detta kan endast ges om den boende ej disponerar eget motorfordon.
 11. Fordon skall ej parkeras på gästplastser, gräsmattor eller på Berguddsvägen ovanför nedre
  vändplan. På Berguddsvägen ovanför nedre vändplan får parkering emellertid ske under
  kortare tid i samband med t ex. i och urlastning.
 12. Hundar och katter skall hållas under uppsikt och får inte förorena på föreningens
  områden. I övrigt hänvisar vi till Nacka kommuns regler och Miljöbalken.
 13. Vid användning av grill på uteplats skall extra hänsyn tas till eventuella störande effekter
  hos dina grannar.
 14. All trädfällning måste föregås av särskilt tillstånd från styrelsen