BYGGREGLER

Styrelsen ser positivt på allt arbete i bostadsrätterna och vill skapa så stora möjligheter som möjligt att förändra och förädla respektive lägenhet så den passar för medlemmen. För att detta ska fungera på ett sätt så föreningen inte åsamkas kostnader eller inte följer gällande regler från myndigheter och försäkringsbolag måste ALLTID anmälan vid renovering eller ombyggnad göras till styrelsen som i sin tur ska godkänna detta. Exempel på arbeten som kräver godkännande är badrum, kök, uteplatser och entréer. Våra stadgar och byggregler visar att vad gäller ytskikt som målning, byte av luckor, slipning av golv, byte av innerdörrar (ej ytterdörr) etc. kan förändringar göras. För sådana enkla åtgärder kan detta göras utan tillstånd från föreningen. I övrigt anmäls alltid renovering och ombyggnader till styrelsen för skriftligt godkännande. Rent generellt krävs bygglov eller bygganmälan vid yttre förändringar och i vissa fall även vid inre förändringar. Ansökan om bygglov eller bygganmälan görs av styrelsen. Föreningen har ansvar för 

 fasad, fönster, ytter- och eventuellt bärande innerväggar (dock ej ytskikt), lägenhetens ytterdörr, bygge av altan och altandäck, entréer, balkonger, avloppsstammar, el till lägenheten, vatten till lägenheten, värme, ventilationssystem, öppen spis med rökgaskanal m.m. Nu nämnda saker är föreningens ansvar och när det gäller dessa får du själv inte göra några förändringar.

Lägenheterna ska vara försedda med brandvarnare.